Bor
Acer
Brin 2
Brin
Larix

Statut

Na podlagi 8. in 9. Člena Zakona o društvih (Ur. List Republike Slovenije, št. 60/95) je občni zbor SLOVENSKEGA BONSAJ KLUBA, dne 11.6. 2003 sprejel naslednji 

STATUT

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime društva je “Slovenski bonsaj klub” (v nadaljnjem besedilu: društvo). Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Kamniku, Bevkova 28. 

2. člen
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje ljubiteljev bonsajske umetnosti, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi. 

3. člen
Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je brin v prostem slogu na rdečem soncu, okrog je napis Slovenski bonsaj klub. Pečat društva je krog, s premerom 3, 5 cm v katerega sredini je znak društva. 

4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na opredeljenem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. 

5. člen
Društvo lahko samostojno deluje ali se včlani v sorodne tuje ali mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. 

6. člen
Delo društva in njegovih organov je javno. 
Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. 
Svoje člane društvo obvešča:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov na internetni strani s tem, da so zapiski vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva.
 • Širšo javnost društvo obvešča:
 • s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje vabi novinarje ter druge osebe, ki izkažejo interes;
 • z organizacijo delavnic, razstav in tiskovnih konferenc;
 • prek drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

 

2. NAMEN IN CILJ DRUŠTVA

7. člen
Namen društva je vzpodbujati dejavnost in prispevati k razvoju same dejavnosti, ki ga dosega s tem da:

 • razvija pri svojih članih razvoj karakternih vrlin kot so ustvarjalnost, disciplina, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost.
 • skrbi za popularizacijo dejavnosti med občani ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo
 • si prizadeva za dvig kvalitete pri članih;
 • izobražuje svoje člane.

8. člen
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • s prirejanjem in organizacijo razstav ter z sodelovanjem na razstavah in prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije.
 • s širjenjem in popularizacijo bonsajske umetnosti
 • s povezovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini;
 • s članstvom v ustreznih zvezah v tujini;
 • s sodelovanjem z občinskimi organi, skupnostmi, ki sodelujejo na območju lokalne skupnosti ter z drugimi organizacijami.

 

3. ČLANSTVO

9. člen
Član društva lahko postane vsak gojitelj bonsajev ali tisti, ki bi to želel postati, in sprejme pravila in v ta namen poda pismeno pristopno izjavo v kateri izrazi željo postati član društva. Z izjavo se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva ter plača članarino. 

Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

10. člen
Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva,
 • da uresničijo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da dajejo predloge ter sugestije organom društva k delu in izpopolnjevanju nalog,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njihovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da glede na dosežene kvalifikacije sodelujejo na internih razstavah in drugih prireditvah
 • da zastopajo društvo na razstavah v Sloveniji in tujini,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

11. člen
Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo statut društva ter druge akte in sklepe organov društva,
 • da sodelujejo na razstavah društva,
 • da varujejo ugled društva,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
 • da se izpopolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da skrbijo za objekte društva in druga sredstva s katerimi društvo razpolaga.

12. člen
Častni član društva lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. 

Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če častni član hkrati ni član društva nima pravice odločanja v organih društva.

13. člen 
Pravice in dolžnosti članov organov so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne sprejemajo plačila. Le za izredne dosežke in za požrtvovalnost, ki jo član pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado. 

14. člen
Članstvo v društvo preneha:

 • z izstopom
 • s črtanjem
 • z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora društva
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda upravnemu odboru pismeno izjavo o izstopu. 
Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. 
Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje. 
O izključitvi člana odloča upravni odbor s sklepom. Sklep se izda v skladu z odločbami disciplinskega pravilnika.

 

4. ORGANI DRUŠTVA

15. člen
Organi društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor

Občni zbor

16.člen
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. 

Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. 

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimimi materiali. 

Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom, za katerega je občni zbor sklican. 

17. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajen način glasovanja. Volitve organov društva so praviloma tajne. 

Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor. 

18. člen 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. 

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 5 članov. 

19. člen
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. 

20. člen
Naloge občnega zbora so:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora ter sklepa o njem,
 • sprejema delovni program društva,
 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora,
 • sprejema finančni načrt za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto,
 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega odbora,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o prenehanju, sodelovanju in združevanju društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • določa višino članarine.

Posamezni predlogi za obravnavo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora. 

21. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

Upravni odbor

22. člen
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijske, upravne, administrativne, strokovne in tehnične zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. 

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

23. člen
Upravni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik ter član. 

Mandatna doba članov upravnega odbora je 2 leti.

24. člen
Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor,
 • pripravlja predloge za splošne akte društva,
 • pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
 • sestavlja letni koledar prireditev,
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
 • imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije,
 • skrbi za materialno - finančno poslovanje in za sredstva ter premoženje društva,
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva.

25. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma tajnik društva. 

Upravni odbor je sklepčen, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov. 

26. člen 
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce. 

27. člen
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. 

Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. 

Predsednik društva

28. člen
Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. 

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 2 let. 

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 

Tajnik društva

29. člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 2 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 

 

5. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

30. člen
Viri dohodkov društva so:

 • članarina,
 • javna sredstva,
 • prispevki sponzorjev,
 • darila in volila,
 • dohodki iz dejavnosti društva in materialnih pravic,
 • drugi viri.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti pri izvajanju dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

31. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun. 

32. člen
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, tajnik in blagajnik društva. 

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi. 

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s pravilnikom o materialno finančnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. 

Društvo ima svoj transakcijski račun. 

33. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva na rednih ali izrednih sestankih upravnega odbora. 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

34. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. 

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva. 

35. člen
Društvo lahko ima sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

 

PRENEHANJE DRUŠTVA

36. člen 
Društvo preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino navzočih članov,
 • po samem zakonu.

37. člen
V primeru prenehanja delovanja društva se premoženje društva na podlagi sklepa občnega zbora, po poravnavi vseh obveznosti, prenese na sorodno društvo, ki bo nadaljevalo z isto dejavnostjo. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

KONČNE DOLOČBE

38. člen
V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte:

 • pravilnik o vpisnini in članarini
 • pravilnik o materialno finančnem poslovanju

Splošni akti iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najpozneje v roku treh mesecev po ustanovitvi društva. 

39. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor društva in potrdi pristojni organ Upravne enote.

 

Predsednik društva: TOMAŽ KOVŠCA

Tajnik: BLAŽ JEMEC